Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER OG LOVE

Vedtægter for Nordhavn IF 

§ 1 Navn, juridisk status og formål.
Foreningensnavn er NORDHAVN IDRÆTSFORENING og forkortes Nordhavn IF. 

Stk. 2
Nordhavn IF er en forening og en selvstændig juridisk person 

Stk. 3
Foreningener stiftet i 2016 af DGI Storkøbenhavn, Idrætsforum København, DBU København,Havkajakklubben Svanen og Hovedstadens Svømmeklub. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. 

Stk. 4
‍Foreningensformål er at styrke idrætten i Nordhavn ved at:
-Optage eksisterende idrætsklubber og -foreninger, samt etablere nyeselvstændige idrætsklubber og -foreninger i overensstemmelse med ønsker fra lokale borgere og brugere i Nordhavn.
-Udvikle og støtte idrætsaktiviteter i Nordhavn.
-Fremme idrætspolitisk indflydelse og anlægsinvesteringer i Nordhavn.
-At drive, vedligeholde og udvikle idrætsfaciliteter i Nordhavn, herunder forestå fordelingen af faciliteter etc.

§ 2 Medlemmer
Som medlemmer kan optages Idrætsklubber og -foreninger, der planlægger eller udfører foreningsaktiviteter i 2150 Nordhavn.  

Stk. 2
Ansøgning om optagelse som medlem fremsendes til bestyrelsen, der træffer afgørelse omoptagelse af nye medlemmer. 

Stk. 3
Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til en kontingentperiodes udløb. 

Stk. 4
Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige grunde taler for det. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, samt øvrige vedtagne forskrifter. 

Stk. 5
Vedudmeldelse fraskriver den udmeldte idrætsklub sig sin andel af Nordhavn IF’s aktiver og passiver. 

§ 3 Kontingent.
Medlemmerne betaler kontingent til Nordhavn IF. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.  

Stk. 2
Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentets betaling.

§ 4 Foreningens generalforsamling.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. 

Stk. 2
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Fremlæggelse af årsberetning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab.
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag.
6. Valg
- Bestyrelsesmedlemmer (et til to i lige år og to til tre i ulige år)
- Suppleanter (to hvert år)
- Ekstern revisor
- Kritiske revisorer (to hvert år)
7. Eventuelt. 

Stk. 3
Alle generalforsamlinger bekendtgøres med mindst seks ugers varsel ved opslag med foreløbig dagsorden på Nordhavn IFs hjemmeside, samt ved mail til hver medlemsklub eller -forening.  

Stk. 4
Forslag,som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til Nordhavn IF senest fire uger før afholdelsen. 

Stk. 5
Endelig dagsorden med forslag og revideret årsregnskab fremlægges på Nordhavn IFs hjemmeside, samt ved mail til hver medlemsklubs eller -forening senest to uger før afholdelsen.  

Stk. 6
Alle generalforsamlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte. Til vedtagelse af almindelige forslag kræves over halvdelen af de afgivne stemmer, medens der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage vedtægtsændringer, køb og salg af fastejendom, pantsætning, optagelse af lån og lignende transaktioner. Skriftlig afstemning foretages, såfremt en af de fremmødte stemmeberettigede medlemsklubber eller dirigenten forlanger det, i modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning. 

§ 5 Digital Generalforsamling.
Bestyrelsen kan beslutte, at der udelukkende afholdes en digital generalforsamling.

Stk. 2. Beslutningen efter stk. 1 kan alene træffes, såfremt en fysisk generalforsamling ikke kan afholdes som følge af force majeure, herunder ved myndighedspåbud.

Stk. 3. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de digitale systemer og medier, der skal anvendes i forbindelse med den digitale generalforsamling efter stk. 1. Bestyrelsen skal ved en digital generalforsamling sikre, at generalforsamlingen afvikles på betryggende vis, herunder at vedtægternes øvrige bestemmelser om generalforsamlingens afvikling iagttages. Det anvendte system skal være indrettet på en sådan måde, at der sikres betryggende deltagelse og afvikling under hensyntagen til medlemmernes ret til at ytre sig og stemme på generalforsamlingen.

Stk. 4. Bestyrelsen skal gøre foreningens medlemmer bekendt med, at der afholdes en digital generalforsamling i forbindelse med indkaldelse til generalforsamlingen.

Stk. 5. Bestyrelsen skal oplyse foreningens medlemmer om, hvordan digitale systemer skal anvendes i forbindelse med generalforsamlingen. Foreningens medlemmer skal ligeledes oplyses om, hvordan de tilmelder sig den digitale generalforsamling, og hvordan de kan finde oplysninger om fremgangsmåden ved generalforsamlingen.

Stk. 6. Det digitale system skal på pålidelig måde kunne fastslå, hvem der deltager i generalforsamlingen, således der undgås uvedkommendes deltagelse. Systemet skal ligeledes sikre muligheden for hemmelig afstemning

§ 6 Stemmeret og valgbarhed.
Medlemsklubber og -foreninger har stemmeret, når disse har været medlemmer i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance til Nordhavn IF. Hvert medlem har én stemme. 

Stk. 2
Repræsentanter fra klubberne har valgbarhed og disse repræsentanter skal være fyldt 15 år, dog kræver valgbarhed til formand, næstformand eller kasserer, at medlemmet er personlig myndig. Fuldmagt kan meddeles til bestyrelsen. 

§ 7 Bestyrelsen.
Bestyrelsen er Nordhavn IFs daglige ledelse og den højeste myndighed mellem to Generalforsamlinger.  

Stk. 2
Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt 2 til 4 menige medlemmer. Herafer 3 til 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen suppleret med én udpegetrepræsentant fra DGI Storkøbenhavn. 

Stk. 3
Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter sin forretningsorden på første møde eftergeneralforsamlingen. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver. 

Stk. 4
Formanden varetager foreningens daglige drift i henhold til forretningsordenen. Kassereren foranlediger foreningens hovedregnskab ført og fører tilsyn med administrationen. Regnskabet følger kalenderåret. Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne, generalforsamlingerne m.m., som godkendes senest på næstfølgende bestyrelsesmøde. 

§ 8 Brugergrupper
Bestyrelsen kan for et eller fælles for flere anlæg nedsætte brugergrupper. 

Stk. 2
Brugergruppen består af en formand samt en repræsentant for hver af de foreninger, der dagligt bruger idrætsanlægget. 

Stk. 3
Foreningerne valg af repræsentanter sker i overensstemmelse med de pågældende foreningers egne vedtægter. 

Stk. 4
Brugergruppen har til opgaven, sammen med den tilknyttede ansvarlige inspektør, at skabe den bedst mulige udnyttelse af anlægget, og de mest hensigtsmæssige forhold for de foreninger, der benytter anlægget. 

Stk. 5
Bestyrelsen fastsætter forretningsordenen for brugergrupperne.

§ 9 Tegningsregler og hæftelse
Nordhavn IF tegnes af bestyrelsens formand ifølge med kassereren. 

Stk. 2
Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt vedoptagelse af lån og pantsætning tegnes Nordhavn IF af generalforsamlingen jævnfør § 4. 

Stk. 3
Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent, samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder evt. betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom. 

Stk. 4
Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10 Ekstraordinær generalforsamling.
Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen bilagt en motiveret fremstilling af forhandlingsemner.  

Stk. 2
Bestyrelsen indkalder til en generalforsamling, der skal afholdes senest 60 dage efter begæringens fremkomst. Dog kan denne ikke afholdes i sommerferieperioden. Indkaldelse jævnfør § 4. 

§ 11 Foreningens opløsning.
Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum og kræver 5/6 af de afgivne stemmer på hver af generalforsamlingerne. 

Stk. 2
I tilfælde af foreningens opløsning overføres foreningens eksisterende formue til DGI Storkøbenhavn, der påser at midlerne anvendes til idrættens fremme i Nordhavn. 


Disse vedtægter er vedtaget på den ordinære generalforsamling den 12. april 2021 og gældende efter vedtagelse.

Dirigent: Hans Henrik Heming

Brug for hjælp?

KONTAKT OS HER
© 2017, Nordhavn IF. Alle rettigheder forbeholdes.