Foreningens vedtægter

VEDTÆGTER OG LOVE

§ 1     Navn, juridisk status og formål

Foreningens navn er Nordhavn Idrætsforening og forkortes Nordhavn IF.

Stk. 2

Nordhavn IF er en forening og en selvstændig juridisk person.

Stk. 3

Foreningen er stiftet i 2016 af DGI Storkøbenhavn, Idrætsforum København, DBU København, Havkajakklubben Svanen og Hovedstadens Svømmeklub. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2     Medlemmer

Som medlemmer kan optages Idrætsklubber og -foreninger, der planlægger eller udfører foreningsaktiviteter i 2150 Nordhavn.

Stk. 2

Ansøgning om optagelse som medlem fremsendes til bestyrelsen, der træffer afgørelse om optagelse af nye medlemmer.

Stk. 3

Udmeldelse skal ske skriftligt til bestyrelsen med mindst en måneds varsel til en kontingentperiodes udløb.

Stk. 4

Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, når særlige grunde taler for det. Ethvert medlem er forpligtet til at overholde foreningens vedtægter, samt øvrige vedtagne forskrifter.

Stk. 5

Ved udmeldelse fraskriver den udmeldte idrætsklub sig sin andel af Nordhavn IF’s aktiver og passiver.

§ 3     Kontingent

Medlemmerne betaler kontingent til Nordhavn IF. Kontingentets størrelse fastsættes på generalforsamlingen.

Stk. 2

Bestyrelsen fastsætter regler for kontingentets betaling.

§ 4     Foreningens generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i april måned med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende:

 • Valg af dirigent.
 • Fremlæggelse af årsberetning.
 • Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab.
 • Fastsættelse af kontingent.
 • Indkomne forslag.
 • Valg

  Bestyrelsesmedlemmer
  Et til to i lige år og til tre i ulige år

  Suppleanter
  To hvert år

  Kritiske revisorer
  To hvert år
 • Eventuelt.
Stk. 3

Alle generalforsamlinger bekendtgøres med mindst seks ugers varsel ved opslag med foreløbig dagsorden på Nordhavn IFs hjemmeside, samt ved mail til hver medlemsklub eller -forening.

Stk. 4

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til Nordhavn IF senest fire uger før afholdelsen.

Stk. 5

Endelig dagsorden med forslag og revideret årsregnskab fremlægges på Nordhavn IFs hjemmeside, samt ved mail til hver medlemsklubs eller -forening senest to uger før afholdelsen.

Stk. 6

Alle generalforsamlinger ledes af en af forsamlingen valgt dirigent og er beslutningsdygtige uanset antal fremmødte. Til vedtagelse af almindelige forslag kræves over halvdelen af de afgivne stemmer, medens der kræves mindst 2/3 af de afgivne stemmer for at vedtage vedtægtsændringer, køb og salg af fast ejendom, pantsætning, optagelse af lån og lignende transaktioner. Skriftlig afstemning foretages, såfremt en af de fremmødte stemmeberettigede medlemsklubber eller dirigenten forlanger det, i modsat fald sker afstemningen ved håndsoprækning.

§ 5     Stemmeret og valgbarhed

Medlemsklubber og -foreninger har stemmeret, når disse har været medlemmer i mindst tre måneder og ikke er i kontingentrestance til Nordhavn IF. Hvert medlem har én stemme.

Stk. 2

Repræsentanter fra klubberne har valgbarhed og disse repræsentanter skal være fyldt 15 år, dog kræver valgbarhed til formand, næstformand eller kasserer, at medlemmet er personlig myndig. Fuldmagt kan meddeles til bestyrelsen.

§ 6     Bestyrelsen

Bestyrelsen er Nordhavn IFs daglige ledelse og den højeste myndighed mellem to Generalforsamlinger.

Stk. 2

Bestyrelsen består af formand, næstformand og kasserer samt 2 til 4 menige medlemmer. Heraf er 3 til 5 medlemmer valgt på generalforsamlingen suppleret med én udpeget repræsentant fra Idrætsforum København og én udpeget repræsentant fra DGI Storkøbenhavn.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig og fastsætter sin forretningsorden på første møde efter generalforsamlingen. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 4

Formanden varetager foreningens daglige drift i henhold til forretningsordenen. Kassereren foranlediger foreningens hovedregnskab ført og fører tilsyn med administrationen. Regnskabet følger kalenderåret. Der føres en beslutningsprotokol over bestyrelsesmøderne, generalforsamlingerne m.m., som godkendes senest på næstfølgende bestyrelsesmøde.

§ 7     Tegningsregler og hæftelse

Nordhavn IF tegnes af bestyrelsens formand ifølge med kassereren.

Stk. 2

Ved dispositioner om fast ejendom, herunder erhvervelse, afhændelse, samt ved optagelse af lån og pantsætning tegnes Nordhavn IF af generalforsamlingen jævnfør § 4.

Stk. 3

Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder evt. betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

Stk. 4

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 7     Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 1/5 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen bilagt en motiveret fremstilling af forhandlingsemner.

Stk. 2

Bestyrelsen indkalder til en generalforsamling, der skal afholdes senest 60 dage efter begæringens fremkomst. Dog kan denne ikke afholdes i sommerferieperioden. Indkaldelse jævnfør § 4.

§ 7     Foreningens opløsning

Bestemmelse om foreningens opløsning kan kun foretages af to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 2 måneders mellemrum og kræver 5/6 af de afgivne stemmer på hver af generalforsamlingerne.

Stk. 2

I tilfælde af foreningens opløsning overføres foreningens eksisterende formue til Idrætsforum København og DGI Storkøbenhavn, der i fællesskab påser at midlerne anvendes til idrættens fremme i Nordhavn.

Disse vedtægter er godkendt på stiftende generalforsamling d. 10. maj 2016.

Brug for hjælp?

KONTAKT OS HER
© 2017, Nordhavn IF. Alle rettigheder forbeholdes.