Indkaldelse til Generalforsamling i Nordhavn IF den 4. april

Indkaldelse til Nordhavn IFs Generalforsamling

Indkaldelse til Nordhavn IF Generalforsamling

Onsdag den 4. april kl. 19.30, 2018 i Havnekulturhuset, stuen i Århusgade 126, 2150 Nordhavn.

Foreløbig Dagsorden til Generalforsamling i Nordhavn IF

1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslår konsulent Søren Gøtzsche

2. Fremlæggelse af beretning

Ved bestyrelsesformand Peder Nedergaard

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab

Ved kasserer Karsten Egedesø

4. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent

5. Indkomne forslag

6. Valg

Bestyrelsesmedlemmer

Af vedtægterne fremgår, at bestyrelsen består af en formand, næstformand og kasserer, samt 2-4 menige medlemmer. Heraf er 3-5 medlemmer valgt på generalforsamlingen suppleret med én udpeget repræsentant fra Idrætsforum København og én udpeget repræsentant fra DGI Storkøbenhavn. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen.

Det fremgår endvidere af vedtægterne, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, samt at et til to bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og to til tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år.

Der skal således vælges et til to bestyrelsesmedlemmer på denne generalforsamling (lige år). Disse vælges for 2 år og er således først på valg igen i 2020.

Valg til bestyrelsen i 2018:

Peder Nedergaard (formand) – udpeget af DGI Storkøbenhavn for 1 år

Hans Christian Hansen (næstformand) valgt for 2 år i 2017 ikke på valg i år

Karsten Egedesø (kasserer) valgt for 2 år i 2017, men ønsker ikke at forsætte

Allan Nyhus valgt for 1 år i 2017, ønsker ikke at genopstille

Jørgen Ritnagel valgt for 2 år i 2017 ikke på valg i år

Linda Sørensen DBU København – udpeget af Idrætsforum København for 1 år.

Suppleanter

Af vedtægterne fremgår, at der på den ordinære generalforsamling hvert år skal vælges to suppleanter. Der skal således vælges to suppleanter på nærværende generalforsamling.

Niels Borchert valgt for 1 år i 2017 stiller op til valg igen

Henrik Bertelsen valgt for 1 år i 2017 stiller op til valg igen

Kritiske revisorer

Af vedtægterne fremgår, at der på den ordinære generalforsamling hvert år skal vælges to kritiske revisorer. Der skal således vælges to kritiske revisorer på nærværende generalforsamling.

7. Eventuelt

Særlige bemærkninger:

Af foreningens vedtægter fremgår af §4, stk. 4, at ”Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til Nordhavn IF senest fire uger før afholdelsen.” Dvs. forslag skal være modtaget af sekretariatet (på mail til kate@idraetsforum.dk) senest den 7. marts 2018.

Af foreningens vedtægter fremgår af §4, stk. 5, at ”Endelig dagsorden med forslag og revideret årsregnskab fremlægges på Nordhavn IF hjemmeside, samt ved mail til hver medlemsklubs eller -forening senest to uger før afholdelsen.” Dvs. Nordhavn IF udsender materialet på mail til medlemsforeningerne senest den 21. marts 2018, samt offentliggør materialet på foreningens Facebook side, der p.t. udgør foreningens hjemmeside.

Med venlig hilsen

På vegne af Nordhavn IF bestyrelse

Sekretær Kate Skavin den 20.02.2018

KONTAKT OS HER

Brug for hjælp?

© 2017, Nordhavn IF. Alle rettigheder forbeholdes.