Endelig Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling Nordhavn IF d. 20.04.22 kl. 19

20. april 2022 kl. 19 i Det Flydende Aktivitetshus

Endelig indkaldelse til Nordhavn IF’s Generalforsamling 2022

Onsdag den 20. april 2022 kl. 19.00 som fysisk møde i Det Flydende Aktivitetshus

Tilmelding til Generalforsamlingen via mail til lotn@dgi.dk

Endelig dagsorden til Generalforsamling i Nordhavn IF

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen indstiller Hans Henrik Heming som dirigent.

2. Fremlæggelse af årsberetning
Indledning ved bestyrelsesformand Peder Nedergaard. Bestyrelsen opfordrer de tilstedeværende medlemsforeninger til under beretningen at give en kort mundtlig status for deres respektive foreningernes virke i løbet af det forgangne år.

3. Fremlæggelse og godkendelse af foreningens reviderede årsregnskab
Ved kasserer Mette Cederkvist.

4. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår at medlemskontingent fortsat er 500 kr. pr. år for en medlemsforening i Nordhavn IF.

5. Indkomne forslag
Der er i alt ét forslag til behandling på den ordinære Generalforsamling.

Vedr. forslag 1
Bestyrelsen har stillet forslag om størrelsen på kontingenterne for 2023 for brug af ”Det Flydende Aktivitetshus”. Bestyrelsen stiller forslaget allerede nu for at medlemsforeningerne kan budgettere med de forventede udgifter for 2023.

Forslag 1 (kontingenter for 2023 for brug af ”Flydende Aktivitetshus” – kan besluttes med simpelt flertal blandt de fremmødte stemmeberettigede medlemmer)


Indstilling
Bestyrelsen indstiller, at Generalforsamlingen fastsætter de supplerende 2023 kontingenter for de medlemsforeninger af Nordhavn IF, der ønsker at anvende ”Det Flydende Aktivitetshus”.


Kontingent 1 (grundkontingent inkl. adgang til foreningslokale og omklædning)
Såfremt medlemsforeningen af Nordhavn IF ønsker at have adgang til foreningslokalet og omklædning og mulighed for at tilmelde individuelle medlemmer som brugere af saunaen, opkræver Nordhavn IF medlemsforeningerne for 95 kr. pr år. (gældende for 2023) pr. individuelt medlem i medlemsforeningen. Det samlede grundkontingent kan maksimalt udgøre 2.500 kr. for 2023.

Adgangen sker i praksis ved at medlemsforeningens individuelle medlem får adgang til foreningslokalet og omklædning via en app på en SmartPhone. Medlemsforeningerne har mulighed for at tilkøbe silikonearmbånd for 125 kr. inkl. moms pr. stk., hvis man ønsker et supplement til app’en (giver samme adgang som app’en).

Eksempel:

Har medlemsforeningen 150 individuelle medlemmer betaler medlemsforeningen 2.500 kr. i samlet kontingent for 2022 (150 x 95 kr. = 14.250 kr., der reduceres til 2.500 kr.)

Kontingentet giver adgang for alle medlemsforeningens individuelle medlemmer til foreningslokalet og omklædning. 

Kontingent 2 (tillægskontingent for individuel adgang til saunaen)
Såfremt medlemsforeningen af Nordhavn IF har indgået en aftale om kontingent 1 (se ovenfor) og ønsker at nogle eller alle af medlemsforeningens individuelle medlemmer får adgang til saunaen, opkræver Nordhavn IF medlemsforeningerne for yderligere 373 kr. pr. år (gældende for 2023) pr. individuelt medlem i medlemsforeningen, der ønsker adgang til saunaen. Adgangen til saunaen sker i praksis ved at medlemsforeningens individuelle medlem får adgang via en app på en SmartPhone, samt et hvidt silikonearmbånd (inkluderet i beløbet), da det ikke er praktisk at anvende en mobiltelefon til at give adgang til saunaen. Det hvide silikonearmbånd skal bæres synligt, når man anvender saunaen (selvkontrol princip). Hvis armbåndet bortkommer, koster et erstatningsarmbånd 125 kr.

Eksempel:

Har medlemsforeningen 150 individuelle medlemmer i alt, hvoraf 100 individuelle medlemmer ønsker adgang til saunaen, betaler medlemsforeningen 2.500 kr. samlet i kontingent 1 og 100 x 373 kr. = 37.300 kr. i kontingent 2 pr. år, i alt 39.800 kr. for 2023.

6. Valg
Bestyrelsesmedlemmer 

Af vedtægterne fremgår, at bestyrelsen består af en formand, næstformand og kasserer, samt 2-4 menige medlemmer (i alt 5 til 7 medlemmer). Heraf er 4 til 6 medlemmer valgt på generalforsamlingen suppleret med én udpeget repræsentant fra DGI Storkøbenhavn. Bestyrelsen konstituerer sig på første møde efter generalforsamlingen. 

Det fremgår desuden af vedtægterne, at den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i april måned, samt at to til tre bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og to til tre bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. 

Der skal således vælges to til tre bestyrelsesmedlemmer på denne generalforsamling (lige år). Disse vælges for 2 år og er således først på valg igen i 2024.

Valg til bestyrelsen i 2022: 

Peder Nedergaard, formand (DGI Storkøbenhavn) – udpeget som medlem af bestyrelsen af DGI Storkøbenhavn for 1 år og derfor ikke på valg på Nordhavn IF’s Generalforsamling.

Hans Christian Hansen, næstformand, valgt for 2 år i 2021 og ønsker at trække sig ”udenfor tur” og der er derfor en ledig plads for ét år.
(Bestyrelsen indstiller Christian Damgaard fra Copenwater)

Mette Cederkvist, kasserer (Nordhavn Vinterbaderklub), blev valgt for 2 år i 2020 og er derfor på valg i år.
(Mette genopstiller)

Thomas Robert Madsen, medlem (/tri club Danmark), blev valgt for 2 år i 2020 og er derfor på valg i år.
(Thomas genopstiller)

Jørgen Ritnagel, medlem (B93), valgt for 2 år i 2021 og er derfor ikke på valg i år. 

Helle Wagner Gehlert, medlem (Kajakklubben Nordhavn), valgt for 2 år i 2021 og er derfor ikke på valg i år.

Suppleanter
Af vedtægterne fremgår, at der på den ordinære generalforsamling hvert år skal vælges to suppleanter. Der skal således vælges to suppleanter på nærværende generalforsamling. 

Per Bodholdt (2150NLM) blev valgt for 1 år i 2021 og er derfor på valg i år.
(Per genopstiller)

Christian Damgaard (CopenWater) blev valgt for 1 år i 2021 og er derfor på valg i år
(Christian indstilles af bestyrelsen til valg som bestyrelsesmedlem).

Ekstern revisor
Bestyrelsen indstiller Henrik Lykke-Rasmussen til genvalg som ekstern revisor.


Kritiske revisorer 

Af vedtægterne fremgår, at der på den ordinære generalforsamling hvert år skal vælges to kritiske revisorer. Der skal således vælges to kritiske revisorer på nærværende generalforsamling. 

Bestyrelsen indstiller Kenneth Høj til genvalg (Jens Tarp genopstiller ikke)

7. Eventuelt 

Særlige bemærkninger:
Af foreningens vedtægter fremgår af §4, stk. 4, at ”Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet skriftligt til Nordhavn IF senest fire uger før afholdelsen.” Dvs. forslag skal være modtaget senest den 22. marts 2022.

Der er ikke modtaget yderligere forslag.

Af foreningens vedtægter fremgår af §4, stk. 5, at ”Endelig dagsorden med forslag og revideret årsregnskab fremlægges på Nordhavn IF’s hjemmeside, samt ved mail til hver medlemsklubs eller -forening senest to uger før afholdelsen.” Dvs. Nordhavn IF udsender materialet på mail til medlemsforeningerne senest den 5. april 2022, samt offentliggør materialet på foreningens hjemmeside. Med venlig hilsen 

Peder Nedergaard, formand for Nordhavn IF og på vegne af bestyrelsenKONTAKT OS HER

Brug for hjælp?

© 2017, Nordhavn IF. Alle rettigheder forbeholdes.